03136672494 مشاوره طراحی سایت اصفهان

طراحی سایت در اصفهان و دیگر شهر های ایران

نرم افزار شارژ ساختمان

شارژ ساختمان برج

درباره نرم افزار شارژ ساختمان برج

نرم افزار شارژ ساختمان برج برای مدیریت شارژ و حسابداری ساختمانهای تجاری، اداری و آپارتمان های مسکونی تولید نموده است که هیات مدیره ساختمان را تنها با داشتن آشنایی ابتدایی به کامپیوتر در اداره هر چه بهتر هزینه های ساختمان یاری رسانده و موجب شفافیت هزینه پرداختی خاص شارژ ماهیانه توسط مالکین و مستاجرین ساختمان ها می گردد. نرم افزار با شیوه های محاسباتی مختلف شارژ عدالت تقسم شارژ و شفافیت حساب واحد ها را برای مالکین و مستاجرین فراهم میکند. نرم افزار شارژساختمان برج تمامی حالت های محاسبه شارژ را پشتیبانی میکند. و دارای دسترسی به اطلاعات مالکین ، مستاجرین، واحد ها، امکانات واحد،و گزارش های مربوطه است. در بخش حسابداری برای هزینه ها ، .حساب واحد، دریافت ها و پرداخت ها ،بانکها، صندوق و تنخواه، درآمد، چک ها و حساب سالانه و تراز است که بدون داشتن پیچیدگی های نرم افزار حسابداری به سادگی این گزارش ها را برای کاربر فراهم میکند. و همچنین دارای بخش هایی مانند مجوز ورود ،تقویم کاری،دفترتلفن،و بخش پیامک برای ارسال پیام به مالکین، مستاجرین،پرسنل است که برای اطلاع رسانی مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر
شارژ ساختمان برج

مشاهده حساب معین واحد
تعریف بانک و شماره ها و صندوق و تنخواه
امکان ثبت بدهکاری و بستانکاری با چاپ رسید برای واحد به تفکیک مستاجر و مالک
ثبت هزینه های ساختمان و تعیین منبع تامین هزینه( صندوق ،تنخواه،بانک)
ثبت هزینه حقوق برای پرسنل خاص
ثبت شارژ ماهیانه بر اسا فرمول های تعیین شده در پیکربندی
ثبت شارژ متفرقه برای یک ماه خاص
امکان تعیین حداقل بدهی و فعال شدن اخطاریه برای واحد های بدهکار روی برگه های شارژ
امکان مشاهده تمامی ورودی و خروجی و مانده تمامی حساب ها( صندوق ،تنخواه،بانک)
ثبت درآمد های ساختمان
وضیعت چک های صادر شده از ساختمان
حساب سالیانه به تفکیک هزینه ها ،درآمد های ساختمان، مجموع دریافتی شارژ ازیک واحد و دریافتی های خاص واحد
تراز سالیانه به تفکیک درآمد و هزینه
گزارش حساب واحد ها و میزان بدهکاری و چاپ بدهکاران از حداقل مبلغ بدهکاری
گزارشگيری از هزينه های انجام شده در بازه زمانی خاص
گزارش تفکيکی از صورت وضعيت مالی کليه ساکنين و يا مالکين آنها
گزارش بيلان و تراز ماهيانه
امکان تعريف حساب های بانکی مجتمع
امکان تعریف صندوق و تنخواه
امکان سیستم حقوق و دستمزد و مساعدت پرسنل
گزارش لیست پرداخت
گزارش لیست بدهکاران
ارسال پیامک برای بدهکاران با مبلغ بدهی